regulamin / zwroty / rodo

regulamin

REGULAMIN
sklepu internetowego Pan Pelican

Informacje
Właścicielem strony, sklepu internetowego, jak również sprzedającym w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego jest firma Pan Pelican Anna Pietraszkiewicz z
siedzibą: Szreniawa, ul. Jana Sebastiana Bacha 5, 62-062 Komorniki, posiadająca
NIP: 6671666290 oraz REGON: 522092742, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), określana w dalszej części
Regulaminu jako Sprzedawca.
Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
– mailowo – adres poczty elektronicznej: kontakt@panpelican.pl;
– poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu w zakładce KONTAKT;
– listownie – adres miejscowy do doręczeń: Anna Pietraszkiewicz, Szreniawa, ul.
Jana Sebastiana Bacha 5, 62-052 Komorniki.

Definicje
Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który, na
warunkach wskazanych w Regulaminie, dokonuje Zamówienia w Sklepie
Internetowym oraz, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
(umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową;
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.panpelican.pl/sklep, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności
złożyć Zamówienie na dostępne Towary;
Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot
Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Towarów opisane są na przypisanej mu
podstronie Sklepu;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego
Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu
sprzedażowego Sklepu;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Towaru na odległość, ze wskazaniem istotnych jej warunków
(określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów).
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w
szczególności warunki składania Zamówienia oraz zawierania umów sprzedaży,
rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, dokonywania płatności,
realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki
Klienta oraz Sprzedawcy.
Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z
Regulaminem i jego akceptacja.
Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin”
widniejącej na stronie internetowej sklepu.
Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Wymogi techniczne i polityka prywatności
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta muszą zostać
spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem
do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej
Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i
Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna
rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
W Sklepie wykorzystywane są pliki cookies. Korzystając ze Strony Klient zgadza się
na te warunki.
Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz
korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla
Sprzedawcy oraz innych Klientów.
Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych
poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich
zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby
nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy
antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie
Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą
elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu
teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak
również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu
minimalizacji niniejszych zagrożeń Klient powinien stosować odpowiednie
zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub
chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.

Administratorem danych osobowych jest firma Pan Pelican Anna Pietraszkiewicz, z
siedzibą pod adresem: Szreniawa, ul. Jana Sebastiana Bacha 5, 62-062 Komorniki,
posiadająca NIP: 6671666290 oraz REGON: 522092742 zarejestrowana w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie
dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów
przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do
wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z
realizacją zamówienia.
Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na
otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z
przebiegiem transakcji, a także zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych
wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

Rodzaje i zakres świadczonych usług.
Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna.
Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest składanie zamówień indywidualnych
poprzez kontakt mailowy.
Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi świadczone drogą
elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku. Usługami tymi są: formularz
Zamówienia, formularz Rejestracji i logowania, konto i koszyk.

Zasady dokonywania zakupów
Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o
prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i
użytkowe oraz ceny nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks Cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.
71 Kodeksu Cywilnego.
Zamówienia można składać całodobowo, przez wszystkie dni w roku, z
zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do okresowego ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź
funkcji składania zamówień z przyczyn technicznych lub organizacyjnych.
Umowy zawierane na skutek akceptacji Zamówienia mają charakter umów
zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw
konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.
Dokonanie zakupu Towaru wymaga posiadania konta poczty elektronicznej e-mail.
W celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności konieczna jest rejestracja w
Sklepie.
Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
Rejestracja odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje swoje
prawdziwe dane, w tym te oznaczone jako obowiązkowe (m.in.: adres e-mail, hasło,
imię i nazwisko, adres do wysyłki).
Zamówienie może zostać złożone z konta Klienta, jakie uprzednio zarejestrował on
w bazie danych sklepu, bądź też bezpośrednio, bez potrzeby dokonywania
rejestracji. Zamówienia składane są poprzez dodanie danego Towaru do koszyka z
zakupami oraz uzupełnienie formularza opracowanego przez Sklep, w którym
Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe
do wysyłki.
W przypadku, gdy Klient posiada kod rabatowy lub promocyjny, powinien
wprowadzić unikatowy kod w pole „Zastosuj kupon”. Każdy kod rabatowy lub
promocyjny posiada określony termin ważności, w którym jest on honorowany
przez Sklep oraz określoną kwotę lub % udzielanego rabatu od aktualnej ceny
danego produktu w Sklepie. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z danego
kodu rabatowego lub kodu promocyjnego określają warunki promocji dołączone do
takiego kodu.
Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić
Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, bądź też dokonać
zmiany zamawianych produktów czy też swoich danych. Po wciśnięciu przycisku
„Złóż zamówienie” jakakolwiek zmiana treści zamówienia bądź podanych danych
nie jest możliwa.
Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają
podatek VAT.
Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez
Sprzedającego przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie
Zamówienia powinno zawierać listę Towarów objętych Zamówieniem, ich cenę,
warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania
płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie 2 dni od dnia
złożenia zamówienia przez Użytkownika.
Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w przypadku wątpliwości co do
prawdziwości bądź rzetelności danych podanych przez Użytkownika w formularzu
rejestracyjnym. W takiej sytuacji Sklep niezwłocznie skontaktuje się z
Użytkownikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości.
W przypadku niedostępności części lub całości produktów objętych zamówieniem
Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma
być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
Klient i Sprzedawca związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na
niego zamówienia.

Cena i płatność
Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i
podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów
przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych
przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.
Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego
wysłania do Sprzedawcy.
Sprzedawca honoruje następujące formy płatności:
– płatność gotówką przy odbiorze (po uprzednim umówieniu się na odbiór osobisty
w siedzibie firmy lub w miejscu indywidualnie ustalonym z Klientem),
– zwykły przelew na konto bankowe,
– płatność przez system PayPal
– blik
Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3
(trzech) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
Dokument sprzedaży (paragon/faktura) stanowi potwierdzenie istotnych
elementów złożonego Zamówienia. Na życzenie Klienta wystawiona zostanie
faktura VAT oraz wysłany paragon. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni
od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest do
podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
imię i nazwisko/firmę,
adres zamieszkania/siedziby,
numer NIP (w przypadku firm),
numer zamówienia,
adres korespondencyjny.

Dostawa
Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem paczkomatów InPost, kurierem
InPost lub paczką za pośrednictwem Poczty Polskiej. Można także odebrać towar
osobiście w pracowni w Szreniawie (po uprzednim umówieniu się).
Koszt przesyłki dla każdego zamówionego towaru podawane są przy składaniu
Zamówienia na stronie Sklepu. Na podstawie indywidualnych uzgodnień i
określonych warunków, możliwe jest wysłanie towaru za granicę.
Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy
wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po
dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty
Zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i
uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca
skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz
uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
Po wysłaniu Towaru Klient dostanie drogą mailową informację o nadaniu przesyłki
wraz z numerem nadania umożliwiającym śledzenie przesyłki w serwisie Poczty
Polskiej.
Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić stan przesyłki, a w
szczególności czy nie posiada ona widocznych uszkodzeń. Jeżeli przesyłka została
uszkodzona podczas transportu, Klient powinien sporządzić wraz z przewoźnikiem
protokół szkody i odmówić przyjęcia przesyłki. Brak sporządzenia protokołu szkody
nie stanowi podstawy do odmowy przyjęcia reklamacji.

Reklamacje
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca
jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru
wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem
oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Anna Pietraszkiewicz,
Szreniawa, ul. Jana Sebastiana Bacha 5, 62-052 Komorniki . Dla usprawnienia
procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z
dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby
składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady
Towaru).
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni.
O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w
wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na
adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@panpelican.pl
W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca odeśle na swój koszt Klientowi
pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak
wad) lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania
sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę
np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zwroty
Klient może bez podania przyczyny odstąpić od zawartej na odległość umowy
sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Aby zrealizować uprawnienie
do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa jednoznaczne oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Można tego dokonać wysyłając wiadomość mailową na
adres kontakt@panpelican.pl , poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce
„KONTAKT” lub tradycyjną pocztą.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Po złożeniu oświadczenia Klient ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż
14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić na adres sklepu
Towary, których dotyczyła umowa sprzedaży. Koszt odesłania Towaru z powrotem
do Sprzedawcy ponosi Klient.
Adres do zwrotu towaru:
Anna Pietraszkiewicz, Szreniawa, ul. Jana Sebastiana Bacha 5, 62-052 Komorniki.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w
którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni
usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci
prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Klientom niebędącym Konsumentami.
Zmiana regulaminu
Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub
technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.
Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w
wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie
Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym
powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14
(czternaście) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient
ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są
zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
Postanowienia końcowe
Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą
elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez
powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi
inaczej.
Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia
należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z
Zamówieniem.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki
towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w
szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności
przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w
jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks
cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i
ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi
Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku
umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez
Klienta niebędącego Konsumentem.
Data wejścia w życie Regulaminu: 15 listopada 2022r.
um dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

zwroty

 

Możesz bez podania przyczyny odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Aby zachować termin poinformuj mnie o chęci zwrotu towaru wysyłając wiadomość mailową na adres kontakt@panpelican.pl lub tradycyjną pocztą w terminie nie później niż 14 dni po otrzymaniu przesyłki. Nie musisz dołączać paragonu zakupu/faktury. Koszty zakupu zostaną niezwłocznie zwrócone, a jako Klient poniesiesz tylko koszt odesłania towaru z powrotem do mnie. Powyższe zasady nie dotyczą produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie, jeśli jednak z jakiegoś powodu chciałbyś zgłosić nieprawidłowości, napisz do mnie koniecznie!

Adres do zwrotu towaru:

Anna Pietraszkiewicz, Szreniawa, ul. Jana Sebastiana Bacha 5, 62-052 Komorniki;

tel. 513 262 512, adres e-mail: kontakt@panpelican.pl;

Paczkomat Inpost: KOM01M, ul. Młyńska 4, 62-052 Komorniki.

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r.) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma PAN PELiCAN Anna Pietraszkiewicz z siedzibą w Szreniawie, ul. Jana Sebastiana Bacha 5, 62-052 Komorniki, adres e-mail: kontakt@panpelican.pl, tel. 513 262 512.